Shri Yantra, Shri Vidya

By October 5, 2015 Latest News No Comments

Acharya Nandlal Joshi speaking about importance of Shri Yantra and Shri Vidya worship.

September 2015, Shri Ram Mandir, Auckland, New Zealand.